WOOCS 1.2.5
Registrace Přihlásit se
Upozorňujeme za zkrácení úložní doby Zásilkovny na 5 dní, změna platí až do konce roku.

Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ:

RageFitness

Dalibor Bryja, Pekařská 67, 746 01, Opava

IČO: 05374090 , DIČ: CZ9004075817

zapsané na Živnostenském úřadě v městě Opavě

 

RYCHLÝ PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3. CENA DOPRAVY A DOPRAVA ZDARMA
4. SLEVOVÉ KÓDY
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA, POŠTOVNÉ
7. DODACÍ LHŮTA
8. PODMÍNKY PRO OSOBNÍ ODBĚR
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE
11. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY
12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem webových stránek a obchodu www.ragefitness.cz je podnikatelský subjekt Dalibor Bryja, Pekařská 67, 746 01, Opava, IČO: 05374090

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen V.O.P.) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží. Realizováním objednávky kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

1.3 Objednané zboží zasíláme standardně na území ČR a Slovenska. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky bude kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Tento souhrn je kupující povinen projít a obsah objednávky zkontrolovat. Daňový doklad obdrží kupující elektronickou cestou. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – obchodníkem výslovně neupravené těmito V.O.P. se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Obrázky u výrobků mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!

 

3. CENA DOPRAVY A DOPRAVA ZDARMA

3.1 Cena dopravy je účtována individuálně na základě hmotnosti balíku a výše objednávky. Na objednávku lze získat dopravu zdarma, pokud objednávka splňuje podmínky pro její získání. Dopravu zdarma není možné získat v rámci města Opavy – zde pro vyzvednutí slouží kamenná prodejna.

3.2 Ceník dopravy a podmínky pro získání dopravy zdarma:

ZÁSILKOVNA (ČR)
0 – 4.7 kg do 500 Kč = 49,- Kč
0 – 4.7 kg od 500 do 999 Kč = 29,- Kč
0 – 4.7 kg od 1000 Kč = zdarma
4.7 a více kg nelze objednat

ČESKÁ POŠTA (ČR)
0 – 19.99 kg = 88,- Kč
20 a více kg nelze objednat
od 3000 Kč zdarma

GEIS (ČR)
neomezeně kg = 83,- Kč
od 3000 Kč zdarma

ZÁSILKOVNA (SK)
0 – 4.99 kg = 79,- Kč
5 – 9.99 kg = 129,- Kč
10 a více kg nelze objednat

SLOVENSKÁ POŠTA (SK)
0 – 0.99 kg = 106,- Kč
1 – 1.99 kg = 131,- Kč
2 – 4.99 kg = 155,- Kč
5 – 9.99 kg = 216,- Kč
10 a více kg = 289,- Kč

GEIS (SK)
0 – 24.99 kg = 155,- Kč
25 a více kg = 195,- Kč

Cena na EUR bude přepočtena podle aktuálního kurzu

 

4. SLEVOVÉ KÓDY

Slevové kódy lze využít pouze na nezlevněné zboží. V případě, že objednávka obsahuje zboží zlevněné, i  zboží za plnou cenu, kód se automaticky aplikuje pouze na zboží, které není ve slevě.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a poštovné) na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

5.3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.4 K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Prodávající nabízí následující způsoby plateb:

– platba převodem
– platba platební, či kreditní kartou
– platba na dobírku
– platba v hotovosti na prodejně

5.5 Ceny uvedené v internetovém obchodu www.ragefitness.cz jsou včetně DPH. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

 

6. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA, POŠTOVNÉ

6.1 Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání zanechá řidič v poštovní schránce oznámenku. Učiní tak však pouze v případě, kdy má k poštovní schránce bezproblémový přístup.

6.2 Dalším způsobem je osobní převzetí na adrese kamenného obchodu: Zámecký okruh 19, 746 01, Opava. Postup je následující 1) Objednejte zboží, 2) Vyčkejte na email s informací, že je zboží připraveno, 3) Při vyzvednutí si připravte číslo objednávky.

6.3 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový obchod@ragefitness.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.

6.4 Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíků atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese obchod@ragefitness.cz a požádá o prověření situace. V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku – tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu obchod@ragefitness.cza v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky zaúčtovány.

 

7. DODACÍ LHŮTA

V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je zasílána pouze elektronicky. U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

 

8. PODMÍNKY PRO OSOBNÍ ODBĚR

Objednávky lze vyzvednout v otevírací době prodejny, na adrese Zámecký okruh 19, Opava. Po objednání vyčkejte na email s informací o vyřízení objednávky (Vaše objednávka byla vyřízena). Po obdržení tohoto emailu bude vaše objednávka připravena k výdeji po dobu 7 dnů, poté dojde k jejímu stornování. K vyzvednutí si připravte číslo objednávky.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bezvadnému zboží vrácena kupní cena. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:- Odeslat email na adresu obchod@ragefitness.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………………“. Datum a podpis.
– Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu/emailu a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
– Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.
– Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží.
– V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

8.2 Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutečně vynaložených nákladů, rozhodne-li se kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboží v řádné lhůtě nepřevezme.

8.3 Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. V opačném případě účtuje prodávající penále ve výši 1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti.

 

9. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
-kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
-objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
-objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet.

 

10. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

10.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných/požadovaných údajů a náležitostí. Tyto údaje je nutné udat i při objednávce některým z dalších níže uvedených způsobů (odst. 4.2). Uzavřením kupní smlouvy se rozumí odeslání objednávky a současné odsouhlasení Obchodních podmínek, bez kterého není možné objednávku odeslat.

10.2 Objednávat je možno následujícími způsoby:
-prostřednictvím internetového obchodu na http://www.ragefitness.cz (dále jen „e-shop“)
-elektronickou poštou na adrese: obchod@ragefitness.cz.
-objednávky přes e-shop jsou přijímány a evidovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

10.3 Postup při objednávce: Kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po skončení nákupu vyplní své přihlašovací údaje (emailovou adresu a heslo), pakliže tak neučinil ještě před nákupem a objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Neregistrovaní zákazníci vyplní veškeré náležitosti formuláře a poté objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Systém objednávku zpracuje a odešle, přičemž vygeneruje na emailovou adresu kupujícího automatický email (souhrn objednaného zboží).

 

11. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

11.1 Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem 679/2016/ a 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

11.2 Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

11.3 Požadované údaje při objednávce či registraci:

Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
* Jméno, Příjmení, titul
* Poštovní adresu pro dodání
* Emailovou adresu
* Číslo mobilního telefonu

Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
* Obchodní jméno
* Poštovní adresu pro fakturaci
* Poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
* IČ
* DIČ (pokud je plátcem DPH)
* Emailovou adresu
* Telefonní kontakt

11.4 Veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.

11.5 Provedením objednávky zboží či registrací na webových stránkách www.ragefitness.cz zákazník souhlasí s archivací a se zpracováním osobních a kontaktních údajů a dat o nákupech. Kupující tímto zároveň souhlasí s předáním informací, nutných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti, zajišťující přepravu zboží prodávajícího. Přeprava zásilek se řídí VOP daného dopravce.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

12.2 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb).